ઍ Gujarati Vowel Candra E Gujarati Symbol Smiley Face U+0A8D

Symbols » Cool Letters » Gujarati
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Gujarati Vowel Candra E u0A8D Icon 256 x 256
256 x 256
Gujarati Vowel Candra E u0A8D Icon 128 x 128
128 x 128
Gujarati Vowel Candra E u0A8D Icon 64 x 64
64 x 64
Gujarati Vowel Candra E u0A8D Icon 48 x 48
48 x 48
Gujarati Vowel Candra E u0A8D Icon 24 x 24
24 x 24