બ Gujarati Letter Ba Gujarati Symbol Smiley Face U+0AAC

Symbols » Cool Letters » Gujarati
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Gujarati Letter Ba u0AAC Icon 256 x 256
256 x 256
Gujarati Letter Ba u0AAC Icon 128 x 128
128 x 128
Gujarati Letter Ba u0AAC Icon 64 x 64
64 x 64
Gujarati Letter Ba u0AAC Icon 48 x 48
48 x 48
Gujarati Letter Ba u0AAC Icon 24 x 24
24 x 24