િ Gujarati Vowel Sign I Gujarati Symbol Smiley Face U+0ABF

Symbols » Cool Letters » Gujarati
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Gujarati Vowel Sign I u0ABF Icon 256 x 256
256 x 256
Gujarati Vowel Sign I u0ABF Icon 128 x 128
128 x 128
Gujarati Vowel Sign I u0ABF Icon 64 x 64
64 x 64
Gujarati Vowel Sign I u0ABF Icon 48 x 48
48 x 48
Gujarati Vowel Sign I u0ABF Icon 24 x 24
24 x 24