ಮ Kannada Letter Ma Kannada Symbol Smiley Face U+0CAE

Symbols » Cool Letters » Kannada
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Kannada Letter Ma u0CAE Icon 256 x 256
256 x 256
Kannada Letter Ma u0CAE Icon 128 x 128
128 x 128
Kannada Letter Ma u0CAE Icon 64 x 64
64 x 64
Kannada Letter Ma u0CAE Icon 48 x 48
48 x 48
Kannada Letter Ma u0CAE Icon 24 x 24
24 x 24