ಯ Kannada Letter Ya Kannada Symbol Smiley Face U+0CAF

Symbols » Cool Letters » Kannada
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Kannada Letter Ya u0CAF Icon 256 x 256
256 x 256
Kannada Letter Ya u0CAF Icon 128 x 128
128 x 128
Kannada Letter Ya u0CAF Icon 64 x 64
64 x 64
Kannada Letter Ya u0CAF Icon 48 x 48
48 x 48
Kannada Letter Ya u0CAF Icon 24 x 24
24 x 24