ಾ Kannada Vowel Sign Aa Kannada Symbol Smiley Face U+0CBE

Symbols » Cool Letters » Kannada
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Kannada Vowel Sign Aa u0CBE Icon 256 x 256
256 x 256
Kannada Vowel Sign Aa u0CBE Icon 128 x 128
128 x 128
Kannada Vowel Sign Aa u0CBE Icon 64 x 64
64 x 64
Kannada Vowel Sign Aa u0CBE Icon 48 x 48
48 x 48
Kannada Vowel Sign Aa u0CBE Icon 24 x 24
24 x 24