ೊ Kannada Vowel Sign O Kannada Symbol Smiley Face U+0CCA

Symbols » Cool Letters » Kannada
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image

Kannada Vowel Sign O u0CCA Icon 256 x 256
256 x 256
Kannada Vowel Sign O u0CCA Icon 128 x 128
128 x 128
Kannada Vowel Sign O u0CCA Icon 64 x 64
64 x 64
Kannada Vowel Sign O u0CCA Icon 48 x 48
48 x 48
Kannada Vowel Sign O u0CCA Icon 24 x 24
24 x 24