મ Gujarati Letter Ma Symbol Gujarati Symbol Smiley Face U+0AAE

Symbols » Cool Letters » Gujarati
Html Hex
Html Decimal
Windows Code
C, C++, Java

Download Image