تطبيق آي تو سيمبول

Alt Codes

Full list of Alt codes or Alt key codes to generate special characters ( ᗩᒪ☂ ℃ṎᗪḘṦ ) and symbols such as trademark ™, copyright ©, heart ♥, and accented letters ê on your computer. To use, just hold down the Alt key while typing the alt key code as shown under every symbol below. You have to use the numeric keypad of your keyboard. If you don not have numeric keypad, hold down the Fn and Alt keys while typing the alt code number.
ALT+0 ALT+1 ALT+2 ALT+3 ALT+4 ALT+5 ALT+6 ALT+7 ALT+8 ALT+9 ALT+10 ALT+11 ALT+12 ALT+13 ALT+14 ALT+15 ALT+16 ALT+17 ALT+18 ALT+19 ALT+20 § ALT+21 ALT+22 ALT+23 ALT+24 ALT+25 ALT+26 ALT+27 ALT+28 ALT+29 ALT+30 ALT+31 ALT+32 ! ALT+33 " ALT+34 # ALT+35 $ ALT+36 % ALT+37 & ALT+38 ' ALT+39 ( ALT+40 ) ALT+41 * ALT+42 + ALT+43 , ALT+44 - ALT+45 . ALT+46 / ALT+47 0 ALT+48 1 ALT+49 2 ALT+50 3 ALT+51 4 ALT+52 5 ALT+53 6 ALT+54 7 ALT+55 8 ALT+56 9 ALT+57 : ALT+58 ; ALT+59 < ALT+60 = ALT+61 > ALT+62 ? ALT+63 @ ALT+64 A ALT+65 B ALT+66 C ALT+67 D ALT+68 E ALT+69 F ALT+70 G ALT+71 H ALT+72 I ALT+73 J ALT+74 K ALT+75 L ALT+76 M ALT+77 N ALT+78 O ALT+79 P ALT+80 Q ALT+81 R ALT+82 S ALT+83 T ALT+84 U ALT+85 V ALT+86 W ALT+87 X ALT+88 Y ALT+89 Z ALT+90 [ ALT+91 \ ALT+92 ] ALT+93 ^ ALT+94 _ ALT+95 ` ALT+96 a ALT+97 b ALT+98 c ALT+99 d ALT+100 e ALT+101 f ALT+102 g ALT+103 h ALT+104 i ALT+105 j ALT+106 k ALT+107 l ALT+108 m ALT+109 n ALT+110 o ALT+111 p ALT+112 q ALT+113 r ALT+114 s ALT+115 t ALT+116 u ALT+117 v ALT+118 w ALT+119 x ALT+120 y ALT+121 z ALT+122 { ALT+123 | ALT+124 } ALT+125 ~ ALT+126 ALT+127 Ç ALT+128 ü ALT+129 é ALT+130 â ALT+131 ä ALT+132 à ALT+133 å ALT+134 ç ALT+135 ê ALT+136 ë ALT+137 è ALT+138 ï ALT+139 î ALT+140 ì ALT+141 Ä ALT+142 Å ALT+143 É ALT+144 æ ALT+145 Æ ALT+146 ô ALT+147 ö ALT+148 ò ALT+149 û ALT+150 ù ALT+151 ÿ ALT+152 Ö ALT+153 Ü ALT+154 ¢ ALT+155 £ ALT+156 ¥ ALT+157 ALT+158 ƒ ALT+159 á ALT+160 í ALT+161 ó ALT+162 ú ALT+163 ñ ALT+164 Ñ ALT+165 ª ALT+166 º ALT+167 ¿ ALT+168 ALT+169 ¬ ALT+170 ½ ALT+171 ¼ ALT+172 ¡ ALT+173 « ALT+174 » ALT+175 ALT+176 ALT+177 ALT+178 ALT+179 ALT+180 ALT+181 ALT+182 ALT+183 ALT+184 ALT+185 ALT+186 ALT+187 ALT+188 ALT+189 ALT+190 ALT+191 ALT+192 ALT+193 ALT+194 ALT+195 ALT+196 ALT+197 ALT+198 ALT+199 ALT+200 ALT+201 ALT+202 ALT+203 ALT+204 ALT+205 ALT+206 ALT+207 ALT+208 ALT+209 ALT+210 ALT+211 ALT+212 ALT+213 ALT+214 ALT+215 ALT+216 ALT+217 ALT+218 ALT+219 ALT+220 ALT+221 ALT+222 ALT+223 α ALT+224 ß ALT+225 Γ ALT+226 π ALT+227 Σ ALT+228 σ ALT+229 µ ALT+230 τ ALT+231 Φ ALT+232 Θ ALT+233 Ω ALT+234 δ ALT+235 ALT+236 φ ALT+237 ε ALT+238 ALT+239 ALT+240 ± ALT+241 ALT+242 ALT+243 ALT+244 ALT+245 ÷ ALT+246 ALT+247 ° ALT+248 ALT+249 ALT+250 ALT+251 ALT+252 ² ALT+253 ALT+254 ALT+255 © ALT+0169 ALT+0153 ® ALT+0174
  تطبيق I2Symbol ♫ ★
New
i2img.com
Free Online Image Tools with AI
Quick Preview »